EU програми / Обяви

Свободни работни места - 9.08.2018 - изтекла

Във връзка със стартирането на проект BG16RFOP002-1.005-0090-C01 „Разработване на Интелигентна хладилна витрина“ по процедура  BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” Братя Чичеклиеви търси да назначи специалисти. Информация за търсения персонал може да намери в този файл. Краен срок за кандидастване е 16.08.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 31.05.2018

На 30.05.2018 г. БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ ООД  сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0090-C01 „Разработване на Интелигентна хладилна витрина“ по процедура  BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

 

Основна цел и очакван резултат:
Основна цел на проектното предложение е разработването на продуктова иновация (стока) - Интелигентна хладилна витрина, в резултат на което ще бъде постигнато и повишаване на иновационния капацитет на предприятието.

 

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:
1.    Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на Интелигентна хладилна витрина
2.    Създаване и тестване на прототип на Интелигентна хладилна витрина
3.    Извършване на публичност и визуализация по проекта

 

Настоящият проект включва партньорство със Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

 

Продължителността на проекта е 24 месеца (от 30.05.2018 г. до 30.05.2020г.).

 

Обща стойност: 636 912.00    лв., от които 424 801.78 лв. европейско, 74 965.02 лв. национално финансиране и 137 145.20 лв. собствено финансиране.

 

ОБЯВА - 3.10.2017

Процедура открит избор с публична покана за избор на консултанти за:
1. Извършване на строително монтажни работи във връзка с доставка и полагане на гипскартон и шумоизолация, боядисване, доставка и смяна на дограма, доставка и изграждане на ел. захранване на чилъри и циркулационни помпи на отоплителна и вентилационна система, монтиране на пожароизвестителна и газо известителни системи.
2. Доставка на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар: Обособена позиция 1 Доставка на оборудване и обзавеждане; Обособена позиция 2 Доставка на стопански инвентар; Обособена позиция 3 Доставка на пожароизвестителна система и система за газ сигнализация; Обособена позиция 4 Доставка на заваръчна маса със стяги -1бр., диелектрични килимчета – 6бр., преносими заземители – 6бр., изолиращи щанги – 6бр., ергономични столове – 14бр.

Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

 

ОБЯВА - 23.08.2017 - ИЗТЕКЛА

Процедура открит избор с публична покана за избор на консултанти за:
Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) Система за управление на здравето и безопасността при работа – 1бр.

Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

 

ОБЯВА - 18.08.2017 - ИЗТЕКЛА

Процедура открит избор с публично съобщение за ценови предложения за избор на изпълнител за изработване на материали за публичност и визуализация. Документацията за участие може да бъде свалена от тук.

 

ОБЯВА - 31.07.2017 - ИЗТЕКЛА

Процедура открит избор с публична покана за избор на консултанти за:
Обособена позиция 1 Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – 1бр.
Обособена позиция 2 Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) Система за управление на здравето и безопасността при работа – 1бр.

Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.05.2017 г. Братя Чичеклиеви ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008  ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД на ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

Основната цел на проекта е да подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на сертификат BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа ще подобри организацията на работа в предприятието, като същевременно ще гарантира в максимална степен здравето и безопасността на служителите.

Въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.

Начало на проекта: 18.05.2017г.

Край на проекта: 18.08.2018г.

Стойност на проекта: 357 665.10лв.

 

ОБЯВА - НЕАКТУАЛНА

Процедура открит избор с Публична покана за избор на изпълнител за „Доставката и въвеждането в експлоатация на високотехнологично оборудване, със следните обособени позиции:
ü Обособена позиция 1 – „Лазерна машина за разкрояване и рязане на метални листове“ - 1 бр. и „Щанц машина“ 1 бр.; ü Обособена позиция 2 – 3Dпринтер - 1 бр.

Поканата  и документацията за участие се предоставя на всеки заявил интерес кандидат по някой от следните начини:
1.Чрез предоставяне на ръка на адрес: гр. София, ул. Брегалница 62

2. Чрез изпращане по електронна поща;

Или да бъдат свалени от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк

 

ОБЯВА - 25.05.2016 - НЕАКТУАЛНА
Процедура открит избор с публична покана за „Доставка и внедряване на комуникационен софтуер за отдалечен достъп до хладилни съоръжения с функции контрол и настройка на параметри, диагностика и алармиране при констатиран проблем“ – 1 брой.
Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от тук или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На дата 09.02.2016г.  Братя Чичеклиеви ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
 

Основната цел на проектното предложението е повишаване производствения капацитет и конкурентоспособността на предприятието, което от своя страна да позволи нарастване и на експортният потенциал. Тази цел ще бъдат постигната посредством закупуване на модерни високотехнологични активи.

 

Очакваните резултати от успешното реализиране на проекта са:
 

  • Повишаване качеството на произвежданите продукти;
  • Разширяване функционалностите на произвежданите продукти;
  • Разширяване пазарните позиции на предприятието, както на местно ниво така и на външни пазари за страните от Европейския съюз и извън него;
  •  Подобряване ресурсната ефективност на производството. 
     

Начало на проекта: 09.02.2016г.
Край на проекта: 09.02.2017г.
 

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
 

Обща стойност: 960 950,00 лв., от които 475 927,00 лв. европейско и  83 987,25 лв. национално съфинансиране